Usługi notarialne - Kancelaria Notarialna Kraków | Notariusz Kraków 12 281 60 66

(+48) 694 381 457
(012) 281 60 66
Kancelaria Notarialna
Łukasz Mleko
30 - 017 Kraków, ul. Wrocławska 79/U1
Bezpłatny parking dla klientów kancelarii

Lex est quod notamus
30 - 017 Kraków,
ul. Wrocławska 79/U1
Kancelaria Notarialna
Łukasz Mleko
Kancelaria Notarialna
Łukasz Mleko
Kancelaria Notarialna
Łukasz Mleko
30 - 017 Kraków,
ul. Wrocławska 79/U1
Przejdź do treści
Czynności Notarialne

Na podstawie art. 1 §1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2291 z późn. zm.), notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).

Przepis art. 79 powołanej ustawy wymienia podstawowe typy czynności notarialnych (wyliczenie to nie jest wyczerpujące). Stosownie do jego treści, notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne;
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 • podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
 • sporządza poświadczenia;
 • doręcza oświadczenia;
 • spisuje protokoły;
 • sporządza protesty weksli i czeków;
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.


Kancelaria oferuje pełen zakres czynności notarialnych, zaś notariusz udziela stronom nieodpłatnie niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.


W szczególności, w kancelarii dokonywane/sporządzane są:
 
 
 • pełnomocnictwa, potwierdzenia czynności zdziałanych przez tzw. rzekomego pełnomocnika, odwołania pełnomocnictw, oświadczenia o uchyleniu się od oświadczenia złożonego pod wpływem wady oświadczenia woli,

 • czynności z zakresu obrotu nieruchomościami gruntowymi, lokalowymi, lub budynkowymi oraz prawem użytkowania wieczystego, m. in. umowy darowizny, umowy sprzedaży, umowy zamiany, umowy o dożywocie, umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu, obrót ekspektatywą odrębnej własności lokalu, umowy przeniesienia własności, w tym umowy przeniesienia własności nieruchomości celem zwolnienia z długu (datio in solutum), oświadczenia o nabyciu nieruchomości w wykonaniu  wyroku wydanego na podstawie art. 64 w zw. z art. 1047 Kodeksu cywilnego, umowy przekazania nieruchomości w trybie art. 902(1) Kodeksu cywilnego  umowy o zniesienie współwłasności, umowy o dział spadku, umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, umowy przedwstępne, umowy deweloperskie, umowy o podział nieruchomości do korzystania (podziały quoad usum), oferty i oświadczenia o przyjęciu oferty,

 • czynności związane z ograniczonymi prawami rzeczowymi, w tym związane z obrotem spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu, hipoteką oraz czynności związane z księgami wieczystymi, m. in. ustanowienie służebności drogowej, ustanowienie służebności przesyłu, ustanowienie służebności mieszkania, ustanowienie użytkowania, ustanowienie hipoteki, umowy o przeniesienie hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne, zrzeczenie się ograniczonych praw rzeczowych, zmiana pierwszeństwa ograniczonych praw rzeczowych, protokoły z wnioskiem wieczystoksięgowym, porozumienia w zakresie ustalenia treści księgi wieczystej,

 • czynności z zakresu prawa spółek i prawa korporacyjnego, m. in. umowy spółek (statuty, akty założycielskie), protokoły zgromadzeń wspólników (walnych zgromadzeń), w tym dokumentujące zmianę wysokości kapitału zakładowego, protokoły innych organów spółek,  oświadczenia o objęciu udziałów (akcji), oświadczenia o przystąpieniu do spółki, umowy wniesienia aportów na pokrycie udziałów (akcji), w tym aporty przedsiębiorstw, umowy zbycia ogółu praw i obowiązków wspólnika, wzory podpisów, ustanowienie fundacji,

 • czynności z zakresu prawa spadkowego, m. in. testamenty, oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentu, umowy o zrzeczeniu się dziedziczenia, umowy o zrzeczeniu się zachowku, umowy o dział spadku, umowy zbycia spadku, poświadczenia dziedziczenia, protokoły dokumentujące wydanie europejskiego poświadczenia spadkowego, wykazy inwentarza,

 • czynności z zakresu prawa rodzinnego, w tym umowy dotyczące majątkowych stosunków małżeńskich, m. in. umowy majątkowe małżeńskie, umowy o podział majątku wspólnego małżonków, w tym podział majątku z przejęciem długu, przesunięcia majątkowe między małżonkami, oświadczenia przedstawicieli ustawowych o wyrażeniu zgody na wyjazd małoletniego poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, czynności związane z Notarialnym Rejestrem Testamentów (NORT), uznanie dziecka, umowy o alimentację,

 • umowy najmu nieruchomości, w tym najmu okazjonalnego, umowy dzierżawy nieruchomości, umowy pożyczki, umowy o przejęcie długu, oświadczenia o poddaniu się egzekucji, inne protokoły w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne, a w szczególności dotyczące stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń, a także - na żądanie strony stawającej - niestawiennictwa strony drugiej, protokoły przyjęcia na przechowanie (depozytu), protokoły zebrania wspólnoty mieszkaniowej,

 • poświadczenia własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, datę okazania dokumentu, pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu,

 • projekty aktów notarialnych.


(012) 281 60 66

(+48) 694 381 457

30 - 017 Kraków
ul. Wrocławska
79/U1

mleko.notariusz@gmail.com

lukasz.mleko@kin.pl


Wróć do spisu treści